България

България

Хеджиране

Изберете най-доброто решение за управление на лихвения риск измежду деривативните продукти на ING Банк Н.В. Амстердам, специално подбрани за Вашите нужди и изисквания.

 

  1. Управление на лихвен риск

Движенията на основните лихвени индекси като SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR директно влияят върху общия размер на кратко- и дългосрочните задължения на фирмите. Несигурността около размера на дълга може да се избегне чрез използване на подходящи хеджиращи продукти, които позволяват точно и ясно бюджетиране на бъдещите фирмени задължения. 

  • Лихвен суап
  • Форуърдна сделка с лихвено плащане (FRA) 
  1. Хеджиране на стоки и суровини 

Много от нашите клиенти (вносители, износители и търговци) носят значителни рискове от силната волатилност на пазара за стоки и суровини. В отговор на нуждите на клиентите да планират, контролират и успешно бюджетират цените на стоките и суровините, ING Банк Н.В. Амстердам предлага специално подбрани хеджиращи продукти за повечето видове стоки и суровини: земеделие/зърно; петрол/газ/електричество/въглища; основни и благородни метали; стоки, добивани от растения. 

Примерно хеджиране на дизел:

  • Суап с фиксирани срещу плаващи плащания
  • Колар (без допълнителна премия)
  • Кап опция