България

България

Паричен пазар

Продукти:

 • Безсрочни депозити (еднодневно предизвестие) в лева и основни валути
 • Срочни депозити до 1 година (дават се котировки и за периоди с нестандартни срокове)
 • Валутни суапове (до 1 година)

 Български паричен пазар:

 • Основни обеми - до 1 месец
 • Дневен оборот около - BGN 300 милиона
 • Среден размер на сделка - BGN 5 милиона
 • Голяма сделка - BGN 20 милиона
 • База за изчисляване на лихвата - година Аct/360 дни
 • Основен лихвен процент - определян от БНБ на месечна база, равен на средната лихва по еднодневни депозити (LEONIA) за изминалия месец

 Задължителни резерви при БНБ:

 • 10% от всички пасиви (с изключение само на местните междубанкови депозити) при ежедневна корекция
 •  ING Банк котира свои основни проценти в лева и основни валути, приложими към кредитните и овърдрафтните продукти.

За повече информация и актуални котировки се обръщайте към ING Банк София.                                                                               

 
Phone: +359 2 917 6714
   
E-mail: ing.infobg@ingbank.com