България

България

Търговия с Държавни Ценни Книжа

ING Банк Н.В. – клон София е една от водещите финансови институции в търговията с държавни ценни книжа на местния пазар. Банката взима активно участие в търговията на вторичен пазар, така и на аукционите, организирани от Министерството на финансите. Банката търгува с клиенти следните продукти:

  • съкровищни      бонове (матуритет до 12 месеца)
  • държавни ценни книжа (матуритет до 5 години), деноминирани в левове;
  • български еврооблигации, издадени в евро и щатски долари;

ING Банк Н.В. – клон София не предлага попечителски услуги за съхранение на ценни книжа