България

България

ING Банк - Бизнес принципи

ING Груп предлага глобални финансови услуги. Мисията ни е да наложим стандарт, с който да помогнем на клиентите си да организират финансовото си бъдеще. Част от тази мисия, са високите етични стандарти, които сме установили в нашите Бизнес принципи.

Защита на нашата репутация

Финансовата мощ на ING, богатата й гама от продукти и услуги, както и широкия спектър от източници на печалба и рискове, са основата на устойчивостта и растежа на ING. Във всички свои дейности внимателно претегляме интересите на всички страни и съзнаваме своите отговорности към тях.

Отговорности

Ние откликваме на нуждите и потребностите на всички, които работят с нас, без оглед на това къде се намират. ING има конкретна отговорност към всяка група:

 • По отношение на своите клиенти - ING се стреми да бъде партньор, който спазва обещанията си и с който е лесно да се работи.

 • По отношение на своите акционери - ING иска да предлага възвръщаемост над средното ниво.

 • По отношение на своите служители - ING иска да бъде привлекателен и стимулиращ работодател.

 • По отношение на своите делови взаимоотношения - ING иска да бъде уважаван партньор.

 • По отношение на обществото като цяло - ING иска активно да демонстрира своята социална ангажираност.

 

Ние не искаме да излагаме на риск своята репутация

При финансовите услуги всичко опира до хората и доверието. Единствено като работим с професионализъм и почтеност и чрез благоразумно и умело поведение можем да запазим доверието на заинтересованите страни. Поведението на един единствен човек би могло да има огромни последствия върху репутацията на нашата компания като цяло – както положителни, така и отрицателни. Затова всеки в ING следва по всяко време да зачита нашите правила на поведение.

Насоки в международен контекст

Декларацията на деловите принципи на ING представлява набор от насоки за това как постъпваме ние от ING. Околните могат да ни потърсят сметка за нашите действия. Деловите принципи не само отразяват законовите и подзаконовите норми, а се основават и на основните ценности на ING: почтеност, предприемчивост, професионализъм, отзивчивост и екипност.

Като мултинационална компания, ING работи в контекста на чуждестранно законодателство и нормативна уредба и с корпоративни и частни клиенти от разнообразни сфери и култури. Ние уважаваме различните култури, като същевременно неотклонно се придържаме към своите Делови принципи.

Очакваме всички колеги от ING да спазват нашите Делови принципи. Това засяга всички нас.

Бордна директорите - ING Group

Ноември 2004 г.

Нашата работа, нашите принципи

ING очаква от всички свои служители, каквато и длъжност да заемат, най-високи нива на лично поведение. Всепризнат факт е, че всички ефективни делови взаимоотношения както вътрешно в ING, така и извън нея, зависят от честността, почтеността и справедливостта.

Служителят на ING...

 • Зачита правовия ред и спазва всички приложими законови и подзаконови норми.

 • Избягва да има делови отношения с всяко лице, дружество или институция, ако тези делови отношения са свързани с дейности, които са противозаконни или биха могли по друга причина да се разглеждат като не етични

 • Борави внимателно с информацията. По-специално, сигурността и поверителността на всяка служебна информация и обработка на данни, включително личната поверителна информация за клиентите, трябва да се пази в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове. Всички транзакции от името на ING трябва да се отчитат надлежно и пълно.

 • Не приема подаръци или лични облаги във връзка с делово взаимоотношение, в резултат на които може да се добие представата, че служителят поема задължение.

 • Не приема и не изисква лични предложения или заплащане, нито отправя подобни предложения или извършва подобни плащания на трети страни. Подкупите във всякаква форма са неприемливи.

 • Избягва всякакви контакти, които биха могли да доведат до конфликт на интереси между личните действия и деловата дейност на Групата, да имплицират или създадат впечатление за такъв конфликт.

 • Нямат право да се занимават – и са длъжни да избягват създаването на впечатление че го правят – с транзакции с ценни книжа на базата на вътрешна информация или злоупотреба с поверителна информация.

Ние сме се посветили на опазването на своята почтеност.

Ние целим постигането на възвръщаемост над средното ниво

Като търговска организация, ние вярваме, че трябва да осигурим на своите акционери възвръщаемост, която е над средното ниво. Ние подкрепяме пазарната икономика като най-ефикасното средство за постигане на най-добрата възвръщаемост за нашите клиенти, инвеститори и служители, както и за държавите и териториите, където работим.

Най-добрите пазари, обаче, процъфтяват само в среда на етичност.

Никой от ING няма право да очерня конкурент, нито да използва не етични средства за постигане на преимущество за ING.

Ние сме открити и ясни

В границите на търговската тайна, ние придаваме огромно значение на откритата и прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни.

ING полага всички усилия за осигуряване на пълно, изчерпателно, честно, точно, навременно и разбираемо оповестяване на данни в отчетите и документите, които подаваме или представяме на нашите регулативни органи, както и в останалите публични съобщения, които правим.

По отношение на нашите клиенти ние се стремим да осигуряваме яснота относно цените и условията на нашите продукти и услуги.

Ние насърчаваме устойчивото развитие и зачитането на човешките права

В деловата си дейност ние приемаме своята отговорност за устойчивото развитие на обществото. Условията, които определяме за основните си дейности, са на първо място икономически. Като се съобразяваме с желанията на клиентите си, същевременно вземаме предвид множество социални, етични и екологични съображения.

ING подкрепя целите на Всеобщата декларация на ООН за човешките права и се стреми да прилага нейните принципи в цялата си дейност по цял свят.

Ние си даваме сметка, че някои природни ресурси са ограничени и затова трябва да се оползотворяват с чувство на отговорност. Нашият подход е двупосочен. Във външните си делови отношения целим да предусещаме екологичното развитие на нещата, свързани с търговските услуги, и имаме за цел да управляваме екологичните рискове, произтичащи от тези дейности. Във вътрешен план стремежът ни е да ограничаваме всякакъв род екологични натоварвания, причинявани от самата ING.

Ние се отнасяме един към друг с взаимно уважение

Уважението към личността е основата на всички контакти между ING и заинтересованите страни.

ING насърчава разнообразието и различието като създава среда, в която всеки човек има възможността пълноценно да участва в постигането на делови и личен успех и бива ценен заради това, което го отличава като личност.

Според нас нашите ръководители и служители би следвало да са отражение на клиентската ни база и на местните общности, сред които работим. Ето защо политиката ни в сферата на човешките ресурси се основава на политика на равните възможности и недискриминацията.

Личното развитие в кариерата на всеки от ING се насърчава посредством прогресивни схеми за развитие и обучение на персонала. ING има за цел да осигурява на всички свои служители безопасни условия на труд и конкурентноспособни условия на заетост.

Ние участваме в живота на общностите, в които работим

Добрите отношения с местните общности са основополагащ фактор за дългосрочния успех на ING. Отношенията ни с общността се основават на взаимно доверие, уважение и активно партньорство. Изразяваме ангажираността си като правим дарения, спонсорираме и подкрепяме множество социални дейности. Всички служители на ING се насърчават да играят позитивна роля в обществените дейности.

ING е търговска организация и нашите дейности имат делова ориентация. Затова ING не се меси в политически въпроси и дружествата на ING не правят подаръци или дарения на политически партии или кандидати за политически постове. Същевременно, в рамките на легитимната роля на деловите среди, посредством всички възможни, законни средства и след внимателна преценка, ING си запазва правото да се произнася по въпроси, които касаят нашите стопански дейности, служители, акционери, и/или клиенти. В страни, където съществува правната рамка за това, ING си запазва правото да улеснява предоставянето на средства от страна на свои служители за политически партии или кандидати за политически постове.

Насоки

Невъзможно е една декларация на делови принципи да обхваща всички възможни случаи и тя не бива да си поставя това за цел. Рано или късно настъпват обстоятелства, за които липсват политики, прецеденти и процедури. Тогава поведението зависи изцяло от собствената преценка на служителя. Как е най-добре да се постъпи? Дали да се направи нещо или не?

Въпроси

Здравият разум и честността често сочат каква е правилната посока. Може да се окаже полезнода се спремза малко и да отговорим на няколко прости въпроса:

Законосъобразно ли е това, което възнамерявам да направя?

Дали нещата вървят по ръба?

Справедлив и честен ли съм?

Как биха се преценили моите действия след една година?

Как ще се чувствам после, след като съм го направил/а?

Как ще изглежда това на първа страница на вестника, който обикновено чета?

Дали мога да оправдая действията си пред семейството си?

Бъдете нащрек

Следните съждения или изявления биха могли да предполагат неетично поведение:

‘Никой никога няма да разбере’

‘Всички го правят’

‘Можем да го прикрием’

‘Нашият разговор никога не се е състоял’

‘Това не е за протокола’

‘Няма значение как, стига работата да се свърши’

Съзнание

Всеки, който постъпва на работа в ING, ще научи за Деловите принципи на ING по време на уводната програма. Програмата на ING за електронно обучение Live ING показва поредица от ежедневни практически дилеми. Те могат да помогнат за разпознаването и разрешаването на трудни ситуации, свързани с работата.

Прилагане на Деловите принципи

Отговорности

 • Деловите принципи важат за цялата ING Group, нейните дъщерни дружества и стопански звена и за всеки служител.

 • Всички, които имат правомощия в ING, са длъжни да осигурят цялостното осведомяване на всички настоящи и бъдещи служители относно тези Принципи. Те трябва също да се погрижат за стриктното им спазване.

 • Членовете на Борда на директорите (Генерални) мениджъри отговарят за прилагането на Деловите принципи в областта, за която отговарят.

 • Бордът на директорите съвет ще получава редовни доклади, включително годишен преглед, относно практическото действие на Деловите принципи.

Спазване

 • Всяко лице в ING е длъжно да действа в съответствие с духа на настоящите Делови принципи и незабавно да докладва за всякакви нарушения на Принципите на своя пряк ръководител или на длъжностното лице, отговарящо за спазването им.

 • Всеки, който узнае за нарушение на Деловите принципи от страна на член на Борда на директорите, е длъжен незабавно да докладва за нарушението на Отговорника за спазването на принципите в Групата, който ще докладва случая на Председателя на Надзорния съвет на ING Group.

 • За всяко нарушение на Деловите принципи може да се сигнализира и по реда на Процедурата на ING за сигнали за нередности.

 • Служителите на ING подлежат на търсене на отговорност относно спазването на Деловите принципи.

 • В случай на нарушение на Деловите принципи могат да бъдат предприемани дисциплинарни наказателни мерки, достигащи включително до прекратяване на трудовите правоотношения.

 • Нарушенията на настоящите Делови принципи се оповестяват незабавно, доколкото това се изисква от приложимото законодателство, подзаконови и административни актове.

Информация

Ако имате конкретни въпроси относно Деловите принципи или желаете да се посъветвате за това как да ги прилагате по отношение на собствената си длъжност в ING, първо следва да се обърнете към прекия си ръководител.

По спешни или деликатни въпроси, по които се нуждаете от поверителен съвет, или по въпроси, които не можете или не желаете да обсъждате с прекия си ръководител, можете да се обърнете към отговорника за спазването на Принципите.

За повече информация относно спазването на принципите в ING, посетете вътрешно-фирмения сайт за корпоративно спазване на законодателството и изискванията за сигурност (Corporate Legal Compliance & Security в Intranet) или изпратете електронно съобщение на адрес:

clcs.compliance@ing.com

Текстът на Деловите принципи може да бъде намерен и на вътрешно-фирмения сайт в ING Intranet.